پیوست فایل pdf در پستهای وردپرس با متا بکس - طراحی سایت | ساخت سایت | قالب وردپرس

پیوست فایل pdf در پستهای وردپرس با متا بکس

۱۲ مرداد ۱۳۹۲
1944 بازدید
فاقددیدگاه
متا-بکس-وردپرس

برای اینکه بتوانید فایلهای pdf آپلود شده در وردپرس را به راحتی به نوشته های خود اضافه کنید می توانید از کد زیر در فایل functions.php قالب وردپرس استفاده کنید تا مانند این عکس
custom-metabox-listing-all-pdf-files-in-media-library-screenshot
،متا بکسی در قسمت نوشته ها برای شما اضافه شود تا بتوانید فایل مورد نظر خود را به نوشته اضافه کنید:

add_action("admin_init", "pdf_init");
add_action('save_post', 'save_pdf_link');
function pdf_init(){
    add_meta_box("my-pdf", "PDF Document", "pdf_link", "post", "normal", "low");
    }
function pdf_link(){
    global $post;
    $custom = get_post_custom($post->ID);
    $link  = $custom["link"][0];
    $count  = 0;
    echo '<div class="link_header">';
    $query_pdf_args = array(
        'post_type' => 'attachment',
        'post_mime_type' =>'application/pdf',
        'post_status' => 'inherit',
        'posts_per_page' => -1,
        );
    $query_pdf = new WP_Query( $query_pdf_args );
    $pdf = array();
    echo '<select name="link">';
    echo '<option class="pdf_select">SELECT pdf FILE</option>';
    foreach ( $query_pdf->posts as $file) {
      if($link == $pdf[]= $file->guid){
       echo '<option value="'.$pdf[]= $file->guid.'" selected="true">'.$pdf[]= $file->guid.'</option>';
         }else{
       echo '<option value="'.$pdf[]= $file->guid.'">'.$pdf[]= $file->guid.'</option>';
         }
        $count++;
    }
    echo '</select><br /></div>';
    echo '<p>Selecting a pdf file from the above list to attach to this post.</p>';
    echo '<div class="pdf_count"><span>Files:</span> <b>'.$count.'</b></div>';
}
function save_pdf_link(){
    global $post;
    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE){ return $post->ID; }
    update_post_meta($post->ID, "link", $_POST["link"]);
}
add_action( 'admin_head', 'pdf_css' );
function pdf_css() {
    echo '<style type="text/css">
    .pdf_select{
        font-weight:bold;
        background:#e5e5e5;
        }
    .pdf_count{
        font-size:9px;
        color:#0066ff;
        text-transform:uppercase;
        background:#f3f3f3;
        border-top:solid 1px #e5e5e5;
        padding:6px 6px 6px 12px;
        margin:0px -6px -8px -6px;
        -moz-border-radius:0px 0px 6px 6px;
        -webkit-border-radius:0px 0px 6px 6px;
        border-radius:0px 0px 6px 6px;
        }
    .pdf_count span{color:#666;}
        </style>';
}
function pdf_file_url(){
    global $wp_query;
    $custom = get_post_custom($wp_query->post->ID);
    echo $custom['link'][0];
}

حالا کد زیر را در حلقه فایل single.php پوسته وردپرس خود قرار دهید تا فایل pdf شما جهت دانلود قرار داده شود:

<a href="<? pdf_file_url(); ?>">فایل pdf من</a>
امتیاز:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما